Indkaldelse til Generalforsamling 2011

Indkaldelse til Generalforsamling 2011

28-02-2011

Fr.sund                                                                                         den 13.februar 2011

 

Indkaldelse til generalforsamling i Natteravnene i Frederikssund

 

 

Kære natteravn

 

Der indkaldes herved til generalforsamling

 

 mandag den 14. marts 2011 kl. 18.30 – 20.30

 

i Jyske Banks lokaler Østergade 15, Frederikssund.

 

Foreningen sørger for lidt aftensmad og lidt at drikke under seancen.

 

Dagsorden på generalforsamlingen er jf. vedtægterne – d.v.s.

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Formandens beretning

4.  ”Årets gang” fra Landssekretariatet

5.  Regnskab – resultatopgørelse og status

6.  Indkomne forslag

7.  Evt. budget og fastsættelse af kontingent

8.  Valg af bestyrelse:

a: valg af formand – foreningen er p.t. uden formand, men Poul Erik stiller gerne op som    formand

b: 4 bestyrelsesmedlemmer – Jette modtager gerne genvalg. Herudover har Louise, Ib og  Kenneth alle oplyst, at de stiller op til bestyrelsen..

   c: 2 bestyrelsessuppleanter

  9  Valg af revisor og revisorsuppleant.   

10. Eventuelt

 

Herefter afsluttes mødet og bestyrelsen konstituerer sig.

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar 2011.

 

Der er udtrykt ønske fra Fondens bestyrelse (Fonden for Socialt Ansvar – som natteravnene henhører under) om, at alle foreninger tiltræder nye standardvedtægter i forbindelse med årets generalforsamling. Disse standardvedtægter vedlægges og bestyrelsen anbefaler, at disse godkendes på generalforsamlingen som foreningens nye vedtægter.

 

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og af praktiske hensyn bedes tilmelding foretaget til bestyrelsen senest den 10. marts.    

 

Såfremt du er interesseret i bestyrelsesarbejde og gerne vil tage en tørn, så tilkendegiv dette i forbindelse med din tilmelding til generalforsamlingen.

 

Vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted:

 

1.1  Foreningens navn er "Natteravnene i Frederikssund” i det følgende forkortet

       Natteravnene. 

1.2  Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune.

 

§ 2 Formål og idé:

 

2.1  Foreningens formål er, at medvirke til at skabe større lokal tryghed, livsglæde og
       integration, specielt blandt børn og unge.
2.2  Det sker, gennem synlig tilstedeværelse og omsorg, i det offentlige rum,
       i hold på tre (3) m/k, dag, aften eller nat efter behov og ressourcer.

2.3  Natteravnene har ingen sociale eller politimæssige beføjelser.

2.4  Natteravnene skal hjælpe, ud fra en fælles vurdering, baseret på almindelig
       sund fornuft. Men skal, der ud over, henvise til professionel hjælp, sædvanligvis
       gennem SSP.

2.5  Natteravnene skal løse evt. tvister under hensyntagen til holdets egen sikkerhed,
       og uden anvendelse af fysisk magt.

2.6  De frivillige har ikke tavshedspligt, men skal varetage observationer og
       informationer etisk ansvarligt.

2.7  Foreningen er åben for uformelt samarbejde med lokale professionelle.
       F.eks. nærpoliti, SSP, gadeplansmedarbejdere og beboerrådgivere. 

 

§ 3 Foreningen:

 

3.1  Foreningen etableres som en frivillig social forening.

3.2  Foreningen indgår i et regionalt netværkssamarbejde med andre Natteravne-
       foreninger.

3.3  Foreningen indgår i den landsdækkende Natteravne organisation.

 

§ 4 Foreningens ledelse:

 

4.1  Valgbar til ledelsen er alle på generalforsamlingen godkendte frivillige.

4.2  Foreningen ledes, fra den stiftende generalforsamling af en styregruppe på
       et ulige antal, der, som et team, skal føre foreningen frem til den første
       ordinære generalforsamling.

4.3  Foreningen ledes, fra den første ordinære generalforsamling, af en på
       generalforsamlingen valgt bestyrelse på et ulige antal, normalt 5.

4.4  Foreningen skal optage Landssekretariat, eller én af Landssekretariatet
       udpeget SeniorInstruktør, som observatører i ledelsen, samt tilbyde SSP en
       plads, dog uden mødepligt eller stemmeret.

4.5  Ledelsen har til formål at drive foreningen i henhold til de med konceptet
       hørende formål, opgaver og regelsæt under ansvar for generalforsamlingen.

4.6  Ledelsen indkaldes af talsmanden/formanden efter behov, eller hvis begrundet
       ønske fremsendes af mindst to ledelsesmedlemmer.
4.7  Ledelsen fastsætter selv sin forretningsorden, mødehyppighed, kompensations-
       regler o.lign.

4.8  Suppleanter kan deltage i ledelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

4.9  Ledelsesmøder skal være åbne, med mindre særlige forhold taler imod.

 

4.10  Ledelsen er beslutningsdygtig, når talsmanden/formanden og halvdelen af
         resten af ledelsen er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i ledelsen.

4.11  Ledelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete, tidsbestemte
         opgaver.

4.12  Afgørelser træffes ved simpelt flertal.
         Hvert medlem af ledelsen har én stemme.
         Ved stemmelighed har talsmanden/formanden den afgørende stemme.

4.13  Ledelse, suppleanter, SSP og Landssekretariatet/SeniorInstruktøren skal

        modtage referat, med angivelse af næste mødedato og sted, senest tre uger

        efter mødet, samtidig med, at referatet lægges på foreningens intranetside.

 

§ 5 Frivillige i Natteravnene:

 

5.1   Det er ledelsen der afgør, hvem der kan optages som frivillige.

5.2   Som aktive frivillige i Natteravnene kan optages ansvarlige voksne, der er
        indforstået med at efterleve konceptets regelsæt og mindst deltage på
        foreningens hold et par gange om året, eller på anden måde være aktive.

5.3   Foreningen kan også optage støttemedlemmer, som ikke kan eller ønsker,
        at deltage på foreningens hold eller på anden måde være aktive.
5.4   Offentligt ansatte, der har opsøgende arbejde blandt børn og unge, som
        deres primære opgave, kan ikke deltage på Natteravnenes hold, med mindre,
        de har søgt, og fået, en friholdelsesattest fra Servicelovens krav om
        indberetning. Men de må gerne indgå i foreningens ledelse og arbejdsgrupper.  

5.5   Frivillige i Natteravnene optages uafhængigt af køn og baggrund – f.eks.
        uddannelse, politiske og religiøse holdninger samt kultur og etnicitet.

5.6   De frivillige skal fremstå som gode rollemodeller blandt børn, unge og
        andre voksne og altid optræde i hold på tre i det offentlige rum.
        Foreningen kræver derfor ingen børne- eller straffeattester.

5.7   Gøres der indsigelse overfor en persons forudsætninger for at fremstå
        som en god rollemodel, eller overholder den pågældende ikke konceptets
        regler, skal ledelsen opfordre den frivillige til at trække sig, eller diskret
        ekskludere den pågældende. Der er ingen ankemulighed.

5.8   Frivillige kan godt være aktive i flere Natteravneforeninger.

 

§ 6 Driftsgrundlag:

 

6.1  Som lokal forening i den landsdækkende Natteravne organisation,
       dækker Landssekretariatet de årligt tilbagevendende fællesomkostninger.

6.2  Foreningens egen drift forankres i sponsorater og naturalier fra det lokale
       erhvervs- og foreningsliv.

6.3  Lokale sponsoraftaler, som kræver modydelser, samt tilladelse til brug
       af Natteravnenes logo, skal godkendes i Landssekretariatet.

6.4  Foreningens drift kan sekundært finansieres gennem ansøgning om
       kommunale §18 midler, hvis de private midler ikke slår til.

6.5  Foreningens frivillige er kontingentfri.

6.6  Foreningen kan opkræve et årligt kontingent af støttemedlemmer, der fastsættes
       af generalforsamlingen.
       Det refunderes ikke ved udmeldelse.
       Støttemedlemmer skal markeres, så de ikke modtager Natteravne Nyt.       

6.7  Foreningens midler skal primært dække den daglige drift, lokale hverve-
       omkostninger, pleje af foreningens frivillige og sponsorer samt evt. transport
       og egenbetaling ved deltagelse i regionale aktiviteter og i landsarrangementer.

6.8  Foreningens ledelse skal arbejde for at sikre foreningen centrale, rimelige og
       husleje fri lokaler, hvor bl.a. foreningens jakker og materialer kan opbevares
       sikkert.

6.9  Foreningen skal etableres med eget CVR.nr. når vedtægterne er underskrevet af
       styregruppen.

 

§ 7 Forsikring og hæftelse:

 

7.1  Foreningens frivillige er dækket af Landssekretariatets subsidiere ulykkes-
       forsikring på vej til og fra planlagte ture, samt under selve vandringerne,
       hvis den frivillige ikke selv har tegnet en ulykkesforsikring.

7.2  Foreningens frivillige er dækket af Landssekretariatets krisehjælpsforsikring
       i op til fire timer, hvis et hold kommer ud for traumatiske hændelser, hvor
       psykologhjælp er påkrævet.

7.3  Foreningen er ikke forpligtet til at tegne forsikringer for de frivillige i henhold
       til dansk lovgivning.
       Men generalforsamlingen kan bemyndige ledelsen til at tegne de forsikringer
       (løsøre), som den skønner nødvendige.

7.4  De frivillige hæfter ikke for foreningens ansvar eller udgifter.

 

§ 8 Regnskab og tegningsregler:

 

8.1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

8.2  Foreningens bankkonto skal oprettes som internetkonto/NEM konto e.lign.

8.3  Foreningen tegnes i forening af tals-/formanden og et andet ledelsesmedlem.

8.3  Tals-/formanden meddeler kassereren fuldmagt til ind- og udbetalinger.

8.4  Tals-/formand, kasserer og revisor må ikke tilhøre samme husstand.

8.5  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver
       tid hørende bank og kassebeholdning.

8.6  Der påhviler kun ledelsen det ansvar og de hæftelser, som følger gældende
       dansk lov.

 

§ 9 Revision:

 

9.1  Foreningens regnskab skal revideres af én på generalforsamlingen valgt
       revisor, som ikke behøver at være frivillig i foreningen.

 

§ 10  Generalforsamling:

 

10.1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

10.2  Ledelsen skal skriftligt/e-mail indkalde til ordinær generalforsamling med
         mindst 4 ugers varsel til alle sine frivillige, SSP, Landssekretariat/Senior-
         Instruktør.

10.3  Generalforsamlingen skal afholdes senest ved udgangen af 1. kvartal.

10.4  Skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være ledelsen i hænde senest 2
         uger inden mødet, så de kan være tilgængelige, sammen med det revisor
         godkendte regnskab senest 1 uge før mødet.

10.5  De fremmødte frivillige, vælger et ulige antal til foreningens ledelse blandt
         skriftligt interesserede og/eller tilstedeværende frivillige.

10.6  Hvert tilstedeværende frivillig kan kun aktivere én fuldmagt.
10.7  Formand og revisor vælges ved direkte valg.
         Øvrige konstituerer sig bagefter.

10.8  Alle vælges for ét år ad gangen, med ubegrænset mulighed for genvalg.

10.9  Følgende punkter skal mindst indgå i dagsordenen:

                 - Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

                 - Antal stemmeberettigede frivillige jfr. § 11.1

                 - Formandens beretning

                 - Årsberetning fra Landssekretariatet v. formanden

                 - Godkendelse af regnskab

                 - Indkomne forslag

                 - Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte / passive
                   medlemmer

                 - Valg af formand

                 - Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter

                 - Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

                 - Eventuelt

 

§ 11 Stemmeregler:

 

11.1 Inden afstemning skal antallet af frivillige i foreningen oplyses, og antallet af
        fremmødte stemmeberettigede frivillige, inkl. fuldmagter, optælles og føres til
        protokol.

11.2 Støtte medlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

11.3 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed
        blandt de fremmødte frivillige inkl. fuldmagter. 

11.4 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

11.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte frivillige,
        jfr. dog §. 15 om opløsning.

11.6 Hver frivillig har én stemme ved hver afstemning på generalforsamlingen.

11.7 Der skal gennemføres skriftlig afstemning, hvis mere end halvdelen af de 
        frivillige kræver det.

 

§ 12 Fuldmagt:

 

12.1 Frivillige kan meddele skriftlig fuldmagt til andre frivillige i foreningen.
        Men hver frivillig kan kun effektuere én skriftlig fuldmagt ved hver afstemning.  

 

§ 13 Protokol:

13.1  Der skal føres referat over beslutningerne på generalforsamlingen, f.eks. i
         Logbogen.
         Referatet skal underskrives af dirigenten snarest muligt efter general-
         forsamlingen.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling:

 

14.1  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis:
         - et flertal på generalforsamlingen kræver det
         - mindst tre medlemmer fra ledelsen kræver det
         - mindst 1/3 af de frivillige skriftligt kræver det

14.2  Et sådant krav skal indeholde angivelse af de(t) emne(r), som ønskes
         behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

14.3  Der kan kun træffes beslutning om de(t) emne(r), der fremgår af
         indkaldelsen.

14.4  Ledelsen skal inden 14 dage efter kravets modtagelse, indkalde den
         ekstraordinære generalforsamling med mindst 7 dages varsel ved brev
         eller mail til hvert enkelt frivillig, SSP, Landssekretariatet/SeniorInstruktør.

 

§ 15 Ændring af vedtægter:

 

15.1  Foreningen kan ikke selv ændre standard vedtægterne.
         Men ønsker til ændring kan indsendes til Landssekretariatet, underskrevet
         af hele ledelsen, hvorefter de vil blive behandlet på førstkommende Årsmøde.

15.2  Ændring af standard vedtægterne kan kun finde sted efter skriftlig
         henvendelse fra Landssekretariatet.

15.3  Ledelsen skal efterfølgende ændre vedtægterne i henhold til Landssekretariatets
         anvisninger.

15.4  Ønsker ledelsen ikke at ændre vedtægterne, som er en del af samarbejdsaftalen
         kan Landssekretariatet kræve foreningen opløst, på Fondens vegne.

 

§ 16 Opløsning eller omdannelse til passiv forening:

 

16.1  Udover tvangsopløsning, som Landssekretariatet kan gennemføre,
         kan ledelsen også selv opløse eller omdanne foreningen på en ordinær-
         eller ekstraordinær generalforsamling.

16.2  Der skal være majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer for at gennemføre
         en gyldig opløsning eller omdannelse.

16.3  Ved foreningens omdannelse til passiv forening skal evt. overskud og
         aktiver båndlægges i Landssekretariatet til senere genetablering af foreningen.

16.4  Ved foreningens opløsning skal et evt. overskud og aktiver, overdrages
         som følger:
          - evt. overskud fra offentlige tilskud skal tilbageføres
          - evt. overskud fra donationer fra spillehaller skal tilbageføres i
            henhold til den indgåede aftale med spillehallen, normalt til
            kommunens fritids- og kulturforvaltning, som kan udlodde midlerne
            til andre alment nyttige formål i kommunen.
         -  evt. aktiver og andet overskud kan overdrages til anden Natteravne-
            forening i regionen, eller båndlægges i Landssekretariatet til senere
            genetablering af foreningen
         -  jakker, ID-kort, o.lign aktiver skal returneres til Landssekretariatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af styregruppe:

 

Følgende er valgt til foreningens styregruppe på den stiftende generalforsamling i

 

__________________________ den ____/_____ 20___ som forening nr. ______.
Styregruppen varetager ledelsen af foreningen frem til den første ordinære generalforsamling i 1. kvartal 20___,  hvor foreningens bestyrelse vælges.


Styregruppen står inde for, at foreningen efterlever samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar:          

 

Talsmand  

 

 

Medlem                                        

 

 

Medlem                                        

 

 

Medlem                     

 

 

Medlem     

 

 

Revisor:    

 

 

Revisor suppleant:

                

 

Sup-1:

 

                

Sup-2:

 

 

Sup-3:

 

 

 

 

Dirigents underskrift: