Generalforsamling for Natteravnene i Kolding

Generalforsamling for Natteravnene i Kolding

16-02-2010

Dagsorden i.h.t. vedtægterne:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning
Information fra Landssekretariatet (evt. ved formanden)
Regnskab, resultatopgørelse samt status.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsen

a. Formand.
    Claus Nielsen - Ønsker ikke genvalg
   (Bestyrelsens formandskandidat er Bjarne Bonvang

b. 3 bestyrelsesmedlemmer.
    Frank Andersen -  på valg, ønsker genvalg.
    Helle Frandsen - på valg. Ønsker genvalg

c. 3 bestyrelses suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig under den nyvalgte formand.

I henhold til vedtægterne §9, skal forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter indkaldelse til generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

På grund af bestilling af kaffe m.m. vil vi meget gerne modtage en tilmelding fra jer der kommer - tilmeldingen skal ske til Susanne Hedegaard, senest den 19. marts

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Natteravnene i Kolding