Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling

18-03-2012

Referat af ordinær generalforsamling for Natteravnene i Nexø

Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 19.00 i Nexø Hallens Cafeteria

Dagsorden i henhold til indkaldelse:

 1.  Velkomst ved formanden
 2.  Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling
 3.  Valg af referent
 4.  Formandens beretning
 5.  Information fra Landssekretariatet v/formanden
 6.  Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8.  Budget
 9.  Valg af bestyrelse
 10. Formand
 11. 4 bestyrelsesmedlemmer
 12. Op til 3 bestyrelses suppleanter
 13. 10.   Valg af revisor og evt. revisor suppleant

  11.   Eventuelt

  12.   Bestyrelseskonstituering

   

  Tilstede var 9 – bestyrelsen og yderligere 4 medlemmer.

   

  Ad 1)
  Marianne bød velkommen og takkede for fremmødet.

  Der blev holdt 1 minuts stilhed for afdøde natteravn Krølle.

  Derefter oplyste Marianne, at kasserer Christina ikke havde kunnet få fat på revisor Jette og derfor var regnskabet underskrevet af formanden. Christina havde taget alle bilag og kontoudtog med hvis nogle ville gennemgå dette.

  Der var ikke nogen kommentarer til dette.

  Ad 2)
  Ejgil blev valgt som dirigent. Det blev afgjort, at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

  Ad 3)
  Marianne blev valgt som referent.

  Ad 4)
  Marianne fremlagde beretningen og denne blev godkendt. Kopier af beretningen blev udleveret til de fremmødte.
  Der var dog kommentarer til sponsorer af brød ved vandringer. Foreningen har pt. kun to steder hvor vi kan hente dette og Tove, Knud Henrik og Marianne tilbød at de kunne tage brød med til de vandringer de deltager i. Dette aftales indbyrdes.

  Ad 5)
  Marianne fremlagde Information fra Landssekretariatet. Denne blev godkendt uden kommentarer og kopier blev udleveret til de fremmødte.

  Ad 6)
  Christina delte regnskabet ud og gennemgik det.
  Der var ingen kommentarer til dette og det blev godkendt.

  Ad 7)
  Der var ikke nogen indkomne forslag.

  Ad 8)
  Budget ved Christina: Der kan ikke lægges noget decideret budget da foreningen ikke har faste udgifter eller indtægter. Foreningen søger midler efter behov.

  Ad 9)
  Valg af bestyrelse
  a) Marianne Larsen blev genvalgt som formand

  b) Tove Jensen, Michael Elleby, Ejgil Berlin og Christina Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

  c) Jette Hove trak sig som suppleant og der blev ikke valgt nogen ny.

  Ad 10)
  Elna Larsen blev valgt som revisor.
  Knud Henrik Folkmann blev valgt som revisorsuppleant.

  Ad 11)
  Eventuelt

  a) Der blev talt meget om det stærkt faldende medlemstal i foreningen. For at få nye medlemmer blev følgende foreslået:Man kan putte en reklame i alle postkasser i byen - hvis man må det. Det vil Marianne forhøre sig om i Landssekretariatet. Det skal være kort og kontant og meget lokalt.                      Lave lidt reklame på skolens intranet for forældre. Her skal vi have fat i
  Pia Tofte. Marianne vil sende lidt på skrift til Bhs. Tidende og de tre netaviser. Her skal skrives om at vi mangler medlemmer - på en positiv måde og stadig understrege at man helt selv bestemmer hvor mange gange man vil gå.

  b) Der blev talt om vandringer og tidspunkter i sommerperioden. Vi skal prøve at lægge vandringerne efter arrangementerne og så starte senere om fredagen - evt. kl. 21.30.

  Vi har mødt ind kl. 20.00 hidtil på grund af klubben, men den lukker den 30/3 2012.

  Vi skal huske at have et hold på gaden til sidste skoledag.

  c) Marianne orienterede om sin deltagelse i Lokalråd øst og oplyste, at alle der har lyst kan deltage.

  d) Marianne fortalte om seniorinstruktører og at Bornholm ikke har nogen pt. Ejgil er stadig interesseret og Marianne skal undersøge hvornår der er introduktionsmøde.

  e) Der var stor interesse for en hyggeaften for medlemmer - man kan evt. lave noget mad sammen. Det kunne være sidst på eftersommeren eller september - oktober.

  Ad 12)
  Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  Formand:                           Marianne Larsen
  Næstformand:                    Tove Jensen
  Kasserer:                           Christina Pedersen
  Menigt Medlem:                  Michael Elleby
  Menigt Medlem:                  Ejgil Berlin

  Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden sagde tak til de fremmødte.

  Herefter blev Nexø Hallens Cafeterias traktement nydt. Det bestod af kaffe med en sportsbolle.
  Dette samt mødelokale og øl og vand under mødet blev sponseret af Nexø Hallens Cafeteria.

  Nexø, d. 15/3 2011.

  Marianne Larsen
  Formand for Nexø Natteravne